วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม สดุดี 56:3 “ความกลัว”

“เมื่อข้าพระองค์กลัว ข้าพระองค์วางใจในพระองค์”

Q1 การไว้วางใจในพระเจ้า จะทำให้เราสามารถเผชิญหน้ากับความกลัวได้อย่างไร?
Q2 เขียนสิ่งที่คุณหวาดกลัวออกมาเป็นข้อๆ ลงในกระดาษ หลังจากนั้นขีดฆ่าออก แล้วเขียนคำว่า “ข้าพเจ้าวางใจในพระองค์” แทน สงบใจและอธิษฐานกับพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี เฉลยธรรมบัญญัติ 11-13 มาระโก 12:1-27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *