วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม (ศุกร์ประเสริฐ) ยอห์น 19:30 “สำเร็จแล้ว”

เมื่อพระเยซูทรงรับน้ำส้มองุ่นแล้ว
พระองค์ตรัสว่า “สำเร็จแล้ว” และทรงก้มพระเศียรลงสิ้นพระชนม์

Q1 คำว่า “สำเร็จแล้ว” ช่วยให้คุณเข้าใจคำพูดของพระเยซูที่ว่า “เพราะว่าบุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบัติเขา และประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมาก” มาระโก 10:45 อย่างไร?
Q2 ใช้เวลานี้อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับ “ความรอด” ที่คุณได้รับผ่านการสิ้นพระชนม์ขององค์พระเยซูคริสต์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี  โยชูวา 19-21 ลูกา 2:25-52

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *