วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม มาระโก 12:17 “ของของพระเจ้า”

พระเยซูจึงตรัสแก่เขาว่า
“ของของซีซาร์จงถวายแก่ซีซาร์ และของของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้า”
ฝ่ายเขาก็ประหลาดใจในพระองค์ยิ่งนัก

Q1 ลองทบทวนดูว่า มีอะไรบ้างที่เป็น “ของของพระเจ้า” ในชีวิตของคุณ?
Q2 อะไรคือ “อุปสรรค” ที่ทำให้คุณไม่สามารถมอบ “ของของพระเจ้า” ในชีวิตของคุณให้กับพระเจ้า? อธิษฐานมอบสิ่งนั้น และขอกำลังจากพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี  โยชูวา 22-24   ลูกา 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *