วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม (วันอีสเตอร์) ลูกา 24:46-47 “เป็นขึ้นมา”

พระองค์ตรัสกับเขาว่า “มีคำเขียนไว้อย่างนั้นว่า
พระคริสต์จะต้องทรงทนทุกข์ทรมาน
และทรงเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม
และจะต้องประกาศทั่วทุกประชาชาติ
ในพระนามของพระองค์ ให้เขากลับใจใหม่รับการยกบาป ตั้งต้นที่กรุงเยรูซาเล็ม

Q1 อะไรคือ “เป้าหมายหลัก” ในการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์?
Q2 คุณมีส่วนทำให้ “ความจริง” เรื่องพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายถูกประกาศออกไปอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี  ผู้วินิจฉัย 1-3   ลูกา 4:1-30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *