วันพุธที่ 30 มีนาคม ยอห์น 14:1-2 “มีที่อยู่เป็นอันมาก”

อย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลย ท่านวางใจในพระเจ้า จงวางใจในเราด้วย
ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมาก ถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้ว
เพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลาย

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ได้ให้ความมั่นใจเกี่ยวกับ “ชีวิตหลังความตาย” อย่างไร?
Q2 ยังมี “ที่ว่างอีกมากมายในพระนิเวศของพระบิดา” คุณจะนำข่าวดีในเรื่องนี้ไปบอกกับคนอื่นๆ ที่ไม่รู้จักความจริงในเรื่องนี้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี ผู้วินิจฉัย 9-10   ลูกา 5:17-39

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *