วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม โคโลสี 2:6-7 “หยั่งรากและก่อร่าง”

เหตุฉะนั้นเมื่อท่านได้รับพระเยซูคริสตเจ้าแล้วฉันใด จงปฏิบัติพระองค์ด้วยฉันนั้น
จงหยั่งรากและก่อร่างสร้างขึ้นในพระองค์ และมั่นคงอยู่ในความเชื่อ
ตามที่ท่านได้รับคำสั่งสอนมาแล้ว และจงบริบูรณ์ด้วยการขอบพระคุณ

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกถึงหลักการของการมีชีวิตที่เติบโตกับพระเจ้าอย่างไร? (สังเกตคำว่า “จง”)
Q2 ลองคิดถึง “ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ” ของคุณสัก 3 ด้าน ที่คุณอยากจะเติบโตกับพระเจ้า อธิษฐานขอกำลังและการเปลี่ยนแปลงที่จะมีมาจากพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี ผู้วินิจฉัย 11-12   ลูกา 6:1-26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *