วันเสาร์ที่ 2 เมษายน อิสยาห์ 29:13 “ให้เกียรติเรา”

และองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “เพราะชนชาตินี้เข้ามาใกล้ด้วยปากของเขา
และให้เกียรติเราด้วยริมฝีปากของเขา แต่เขาให้จิตใจของเขาห่างไกลจากเรา
เขายำเกรงเราเพียงแต่เหมือนเป็นบัญญัติของมนุษย์ที่ท่องจำกันมา

Q1 พระเจ้าทรงเรียกร้อง “การให้เกียรติ” พระองค์อย่างไร?
Q2 คุณได้ “ให้เกียรติพระเจ้า” อย่างที่พระองค์ทรงเรียกร้องจากคุณหรือไม่? เพราะเหตุใด?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี  ผู้วินิจฉัย 16-18   ลูกา 7:1-30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *