หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนเมษายน 2016

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนมัสการถวายอาคารหลังใหม่ที่ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี แม้ว่าจะมีอุปสรรคหลายอย่างทั้งเรื่องฝน เรื่องไฟฟ้าดับ แต่ทุกคนก็ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหา และอธิษฐาน จนทุกอย่างผ่านไปด้วยดี รวมทั้งการต้อนรับ การบริการในช่วงทานอาหารเป็นอย่างดี ทุกคนชมและประทับใจ ซึ่งเป็นบทเรียนที่ทำให้เรารู้ถึงความหมายที่แท้จริงของวันอีสเตอร์ที่ว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย และพระเจ้าที่เรานมัสการทรงพระชนม์อยู่ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความดีงามของพระองค์
2.เป้าหมายและทิศทางของคริสตจักรในปี 2016 ตามคำขวัญที่ว่า “เป็นดั่งประภาคาร” อธิษฐานเผื่อสมาชิกและคริสตจักรที่จะเป็นแบบอย่าง ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง และสะท้อนถึงความดีงามของพระเจ้าต่อสังคม เหมือนใน มัทธิว 5:16 ที่ว่า “ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่าน ผู้ทรงอยู่ในสวรรค์”3.ชั้นเรียนรวีวารศึกษาภาคภาษาไทย (ชั้นผู้ใหญ่ 4 ห้อง ชั้นเด็ก 2 ห้อง) ภาคภาษาจีน (ชั้นผู้ใหญ่ 3 ห้อง ชั้นเด็ก 1 ห้อง) อธิษฐานเผื่อการเตรียมสอนของครูทุกชั้น และนักเรียนทุกชั้นในการจัดเวลามาเรียนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการทำงานของหัวหน้าแต่ละแผนก
4.การสอนภาษาจีน ในวันที่ 23 เม.ย.- 28 พ.ค. และการสอนภาษาไทย ทุกวันอาทิตย์ เริ่ม 24 เม.ย อธิษฐานเผื่อคุณกรรณิกา (ภาษาจีน) คุณสุภาพรรณและคุณดวงพร (ภาษาไทย) ในการเตรียมสอน และนักเรียนที่จะเข้ามาเรียน รวมถึงโอกาสในการพูดคุย การเป็นพยานเรื่องของพระเจ้า
5.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณสุกิจ คุณสมร คุณจรินทร์ คุณทัศนีย์ คุณสุรีรัตน์ คุณมัลลิยา
คุณวรชิต คุณจันทร์ธี การดูแลและการพักฟื้นของคุณแม่ของคุณหลิวเยี่ยนฟาง คุณพ่อของคุณณัฐฐิติชญา คุณแม่ของคุณดิเรก คุณแม่ของคุณเจิงเข่อเหริน และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกท่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *