วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน สดุดี 77:11 “ระลึกถึง”

ข้าพเจ้าจะระลึกถึงพระราชกิจทั้งปวงของพระเจ้า
พระเจ้าข้า ข้าพระองค์จะจดจำบรรดาการอัศจรรย์ของพระองค์ในสมัยก่อนๆ

Q1 ลองนั่งระลึกถึง “พระราชกิจของพระเจ้า” หรือ “การอัศจรรย์ของพระเจ้า” ที่ทรงกระทำในชีวิตของคุณ โดยเขียนออกมาเป็นข้อๆ
Q2 อะไรคือ ประโยชน์ของการที่คุณได้นั่งลง และระลึกถึง “พระราชกิจของพระเจ้า” หรือ “การอัศจรรย์ของพระเจ้า” ที่ทรงกระทำในชีวิตของคุณ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   1 ซามูเอล 7-9   ลูกา 9:18-36

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *