วันพุธที่ 20 เมษายน 1 เปโตร 2:11 “โลกไม่เป็นบ้านเกิดเมืองนอน”

ดูก่อนท่านที่รัก ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านทั้งหลาย
ผู้อาศัยในโลกอย่างโลกไม่เป็นบ้านเกิดเมืองนอน
ให้เว้นจากตัณหาของเนื้อหนัง ซึ่งเป็นข้าศึกต่อวิญญาณจิตของท่าน

Q1 อะไรคือ การดำเนินชีวิตแบบ “ผู้อาศัยในโลกอย่างโลกไม่เป็นบ้านเกิดเมืองนอน”?
Q2 ลองทบทวนดูว่า การดำเนินชีวิตของคุณในวันนี้ ส่งผลต่อการเติบโตของชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณอย่างไร? ถ้าแย่ลง อธิษฐานสารภาพและขอการช่วยกู้จากพระเจ้า ถ้าเติบโตขึ้น อธิษฐานขอบพระคุณและขอกำลังให้คุณรักษาชีวิตแบบนี้ต่อไป

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี  2 ซามูเอล 9-11 ลูกา 15:11-32

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *