วันศุกร์ที่ 22 เมษายน มัทธิว 5:16 “ส่องสว่าง”

ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง
เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่าน
ผู้ทรงอยู่ในสวรรค์

Q1 วันนี้ชีวิตของคุณ “เป็นตะเกียง” ที่ส่องสว่างและทำความดีงามให้กับผู้อื่นอย่างไร?
Q2 คุณคิดว่า คุณจะเพิ่ม “แสงสว่าง และความดีงาม” ในชีวิตของคุณให้มีมากขึ้น เพื่อคนรอบๆ ข้างจะสรรเสริญพระเจ้ามากขึ้นได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี  2 ซามูเอล 14-15  ลูกา 17:1-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *