วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน มัทธิว 16:26 “สิ่งของสิ้นทั้งโลก”

เพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตน
ผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไร หรือผู้นั้นจะนำอะไรไปแลกเอาชีวิตของตนกลับคืนมา

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้กำลังเตือนสติคุณในการแสวงหา “การเติบโตในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ” อย่างไร?
Q2 อะไรคือ “สิ่งของสิ้นทั้งโลก” ในชีวิตของคุณที่อาจจะทำให้คุณต้อง “เสียชีวิต” ฝ่ายจิตวิญญาณ?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   1 พงศ์กษัตริย์ 3-5     ลูกา 20:1-26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *