วันพุธที่ 27 เมษายน อพยพ 13:21 “เสาเมฆ เสาเพลิง”

พระเจ้าเสด็จนำทางพวกเขาในเวลากลางวันด้วยเสาเมฆ และตอนกลางคืน
ด้วยเสาเพลิง ให้เขามีแสงสว่าง เพื่อจะได้เดินทางได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

Q1 เมื่อคุณอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ คุณ “คิดและรู้สึก” อย่างไรกับพระเจ้า?
Q2 อะไรคือ “เสาเมฆ” และ “เสาเพลิง” ที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในชีวิตของคุณ?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี  1 พงศ์กษัตริย์ 1-2      ลูกา 19:28-48

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *