วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม ฮีบรู 12:2ก “หมายเอาพระเยซู”

“หมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อ
และผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์”

Q1 คุณคิดว่า “(เป้า) หมาย” “ความเชื่อ” และ “พระเยซูคริสต์” เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างไร?
Q2 คุณให้พระเยซูคริสต์มีส่วนในเป้าหมายชีวิตของคุณอย่างไร? (การเรียน /การทำงาน / แต่งงาน /ครอบครัว /รับใช้)

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี  1 พงศ์กษัตริย์ 10-11   ลูกา 21:20-38

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *