วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน สดุดี 1:3 “เป็นเช่นต้นไม้”

เขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล และใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง
การทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จำเริญขึ้น

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ได้เปรียบเทียบถึงคุณลักษณะของคนที่เชื่อพระเจ้าที่ควรจะมี กับลักษณะชองต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำไว้อย่างไร?
Q2 คุณต้องทำอย่างไรบ้าง เพื่อจะเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ (มีชีวิตสมกับเป็นคนที่เชื่อพระเจ้า)?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   2 พงศาวดาร 32-33     ยอห์น 18:19-40

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *