วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม มัทธิว 26:33 “ความตั้งใจ”

ฝ่ายเปโตรทูลตอบพระองค์ว่า
“แม้คนทั้งปวงจะทิ้งพระองค์ ข้าพระองค์จะทิ้งก็หามิได้เลย”

Q1 คำพูดประโยคนี้ของเปโตร สะท้อนให้เห็นถึง “ความคิด” “ความรู้สึก” ของท่านที่มีต่อพระเยซูคริสต์อย่างไร? (ปล. ถึงแม้ว่าหลังจากนั้น เปโตรจะปฏิเสธว่า ไม่รู้จักพระเยซูคริสต์ถึง 3 ครั้งก็ตาม แต่สุดท้ายเปโตรก็กลับมาหาพระเยซู)
Q2 คุณเคยมี “ความตั้งใจ” กับพระเจ้า แต่ “ล้มเหลว” ในเรื่องใดบ้าง? ทำอย่างไรที่ “ความตั้งใจ” เหล่านั้น จะกลับมาเป็น “ความตั้งใจ” ของคุณกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   โยบ 20-21   กิจการ 10:24-48

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *