วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม สุภาษิต 16:2 “ชั่งใจ”

“ทางทั้งสิ้นของมนุษย์ก็บริสุทธิ์ในสายตาของเขา แต่พระเจ้าทรงชั่งจิตใจ”

Q1 คำพูดที่ว่า “ทำอะไรก็ได้ ถ้าไม่ทำให้ใครเดือดร้อน” ขัดแย้งกับคำสอนในพระคัมภีร์ตอนนี้อย่างไร?
Q2 ทบทวนดูว่า ในการตัดสินใจของคุณที่ผ่านมาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อยู่บนมาตรฐานบน “สายตาของคุณ” หรือ “การชั่งจิตใจของพระเจ้า”?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี  โยบ 41-42  กิจการ 16:22-40

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *