วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม โคโลสี 3:16 “สิ่งที่ควรจะมี / ควรจะกระทำ”

จงให้พระวาทะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์
จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิ้น จงร้องเพลงสดุดีเพลงนมัสการ
และเพลงสรรเสริญด้วยใจโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกถึงสิ่งที่คริสเตียน “ควรจะมี/ควรจะกระทำ” อย่างน้อย 4 ประการคือ? (สังเกตคำว่า จง…”)
Q2 คุณจะทำอย่างไร ให้ “สิ่งที่ควรจะมี/ควรจะกระทำ” ทั้ง 4 ประการ เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   สดุดี 23-25   กิจการ 21:18-40

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *