วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม ผู้วินิจฉัย 21:25 “ตามที่ตนเองเห็นชอบ”

ในสมัยนั้นไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอล ต่างก็กระทำตามที่ตนเองเห็นชอบ

Q1 “การที่ทุกคนทำตามที่ตนเองเห็นชอบ” จะมีผลต่อการเชื่อฟังและติดตามพระเจ้าอย่างไร?
Q2 คุณดำเนินชีวิตวันนี้แบบ “ตามที่ตนเองเห็นชอบ” หรือ “ตามน้ำพระทัยของพระเจ้า”? อธิษฐานขอกำลัง และการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี  สดุดี 33-34   กิจการ 24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *