วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 1 ยอห์น 1:9 “สารภาพบาป”

“ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม
ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น”

Q1 “ความสัตย์ซื่อ” และ “ความเที่ยงธรรม” ของพระเจ้า เป็นหลักประกันสำหรับการให้ “อภัยบาป” ของพระองค์อย่างไร?
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้ช่วยให้คุณมี “ความกล้า” ที่จะ “สารภาพบาป” ที่มีอยู่ในชีวิตของคุณกับพระเจ้าอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี  สดุดี 35-36  กิจการ 25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *