วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม ยากอบ 1:5 “สติปัญญา”

ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญา ก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้า
ผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาและมิได้ทรงตำหนิ
แล้วผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอ

Q1 ทำไมการอธิษฐานทูลของ “สติปัญญา” จากพระเจ้าจะทำให้ผู้ที่เชื่อ “มีชัยชนะ” เหนือปัญหาและความทุกข์ยากที่เผชิญหน้าอยู่? (สังเกตพระลักษณะของพระเจ้า)
Q2 คิดถึง “ปัญหา” และ “อุปสรรค” ที่คุณมีอยู่ในเวลานี้ อธิษฐานขอ “สติปัญญา” จากพระเจ้าที่จะจัดการปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้น?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   สดุดี 40-42   กิจการ 27:1-26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *