วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม ยอห์น 21:17 “เจ้ารักเราหรือ?”

พระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่สามว่า “ซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ย เจ้ารักเราหรือ”
เปโตรก็เป็นทุกข์ใจที่พระองค์ตรัสถามเขาครั้งที่สามว่า “เจ้ารักเราหรือ” เขาจึงทูลพระองค์ว่า
“พระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง พระองค์ทรงทราบว่า
ข้าพระองค์รักพระองค์” พระเยซูตรัสกับเขาว่า “จงเลี้ยงแกะของเราเถิด”

Q1 ทำไมคำถามของพระเยซูที่ว่า “ซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ย เจ้ารักเราหรือ” จึงทำให้เปโตรทุกข์ใจ? (ดู ลูกา 22:54-62 ประกอบ)
Q2 คุณเคย “ทุกข์ใจ” เพราะมีสาเหตุมาจากการที่คุณ “รักพระเจ้า” ในเหตุการณ์ใดบ้าง? และคุณผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   สดุดี 37-39   กิจการ 26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *