วันพุธที่ 27 กรกฎาคม อพยพ 20:12 “ให้เกียรติแก่บิดามารดา”

“จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า
เพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนนานบนแผ่นดิน ซึ่งพระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้า”

Q1 อะไรคือ “ผลลัพธ์” ของการให้เกียรติแก่บิดามารดา?
Q2 สำหรับคุณแล้ว “การให้เกียรติแก่บิดามารดา” หมายความว่าอย่างไร? หรือ ต้องทำอะไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   สดุดี 43-45   กิจการ 27:27-44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *