วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 1 ซามูเอล 15:22 “เชื่อฟัง & เครื่องสัตวบูชา”

และซามูเอลกล่าวว่า
“พระเจ้าทรงพอพระทัยในเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวบูชามาก
เท่ากับการที่จะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์หรือ
ดูเถิด ที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชา
และซึ่งจะสดับฟังก็ดีกว่าไขมันของบรรดาแกะผู้

Q1 ทำไม “การเชื่อฟัง” จึงเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยมากกว่า “เครื่องสัตวบูชา”?
Q2 คุณจะมี “ชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัย” ได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   สดุดี 46-48   กิจการ 28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *