วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม กิจการ 17:23 “แด่พระเจ้าที่ไม่รู้จัก”

เพราะว่าเมื่อข้าพเจ้าเดินทางมาสังเกตดูสิ่งที่ท่านนมัสการนั้น
ข้าพเจ้าได้พบแท่นแท่นหนึ่ง มีคำจารึกไว้ว่า
‘แด่พระเจ้าที่ไม่รู้จัก’
เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมาประกาศ และแสดงให้ท่านทั้งหลายทราบ
ถึงพระเจ้าที่ท่านไม่รู้จักแต่ยังนมัสการอยู่

Q1 พระเจ้าทรงเป็น “พระเจ้าที่คุณรู้จัก” หรือเป็น “พระเจ้าที่คุณไม่รู้จัก” ลองให้คะแนนระหว่าง 1-10
Q2 ถ้ามีคนมาถามคุณว่า “พระเจ้าที่คุณรู้จัก” เป็นพระเจ้าแบบไหน คุณจะตอบคำถามนี้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   สดุดี 51-53  โรม 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *