วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม เยเรมีย์ 1:5 “กำหนดตัวเจ้าไว้”

“เราได้รู้จักเจ้า ก่อนที่เราได้ก่อร่างตัวเจ้าที่ในครรภ์
และก่อนที่เจ้าคลอดจากครรภ์ เราก็ได้กำหนดตัวเจ้าไว้
เราได้แต่งตั้งเจ้าเป็นผู้เผยพระวจนะให้แก่บรรดาประชาชาติ”

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ช่วยให้คุณรู้จักพระเจ้าในฐานะ“พระเจ้าผู้ควบคุมและครอบครอง”อย่างไร?
Q2 พระเจ้าทรง “กำหนด” คุณไว้อย่างไรทั้งในบทบาททางสังคม และบทบาทของการรับใช้พระเจ้า?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   สดุดี 49-50   โรม 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *