วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม สดุดี 19:14 “ถ้อยคำ & การรำพึงภาวนา”

ข้าแต่พระเจ้า พระศิลาและพระผู้ไถ่ของข้าพระองค์
ขอให้ถ้อยคำจากปากของข้าพระองค์ และการรำพึงภาวนาในจิตใจ
เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์เถิด

Q1 “ถ้อยคำ” และ “การรำพึงภาวนา” แบบไหนที่จะเป็น “ที่โปรดปราน” ในสายพระเนตรของพระเจ้า?
Q2 คุณจะทำให้ “ถ้อยคำ”และ“การรำพึงภาวนา”แบบที่พระเจ้า“ทรงโปรดปราน”เกิดขึ้นในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   สดุดี 68-69   โรม 8:1-21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *