วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม มัทธิว 16:15-16 “แล้วพวกท่านเล่า ว่าเราเป็นใคร”

พระองค์ตรัสถามเขาว่า “แล้วพวกท่านเล่า ว่าเราเป็นใคร”
ซีโมนเปโตรทูลตอบว่า “พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่”

Q1 คำตอบของซีโมนเปโตร ที่บอกว่า พระเยซูทรงเป็น “พระคริสต์” มีความสำคัญอย่างไรต่อการเป็นสาวกติดตามพระเยซู?
Q2 ถ้าวันนี้พระเยซูถามคุณว่า “แล้วท่านเล่า ว่าเราเป็นใคร?” คุณจะตอบพระองค์ว่าอย่างไร? และทำไมคุณจึงตอบอย่างนั้น?
หมายเหตุ: “พระคริสต์” เป็นคำภาษากรีกที่หมายถึง “พระเมสสิยาห์” (พระผู้ช่วยให้รอด) ในภาษาฮีบรูนั่นเอง

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   สดุดี 70-71        โรม 8:22-39

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *