วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม กิจการ 11:26 “คริสเตียน”

เมื่อพบแล้วจึงพามายังเมืองอันทิโอก
ท่านทั้งสองได้ประชุมกันกับคริสตจักรตลอดปีหนึ่ง ได้สั่งสอนคนเป็นอันมาก
และในเมืองอันทิโอกนั่นเอง พวกสาวกได้ชื่อว่าคริสเตียนเป็นครั้งแรก

Q1 คำว่า “ประชุม” “ตลอดปีหนึ่ง” “สั่งสอน” และ “สาวก” มีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับการถูกเรียกชื่อว่า “คริสเตียน” เป็นครั้งแรก?
Q2 คุณ “รู้สึก” อย่างไรบ้าง เมื่อต้องแนะนำตนเองให้กับเพื่อนที่โรงเรียน เพื่อนที่ทำงาน เพื่อนบ้าน หรือคนที่คุณมีโอกาสได้เจอเป็นครั้งแรกว่า “คุณเป็นคริสเตียน”? และคุณจัดการกับความรู้สึกนั้นอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   สดุดี 74-76   โรม 9:16-33

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *