วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม กิจการ 2:46-47 “เป้าหมาย”

เขาได้ร่วมใจกันไปในพระวิหาร และหักขนมปังตามบ้านของเขา
ร่วมรับประทานอาหารด้วยความชื่นชมยินดีและใจกว้างขวาง ทุกวันเรื่อยไป
ทั้งได้สรรเสริญพระเจ้าและคนทั้งปวงก็ชอบใจ ฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้า
ได้ทรงโปรดให้คนทั้งหลายซึ่งกำลังจะรอด มาเข้ากับพวกสาวกทุกวันๆ

Q1 อะไรคือ “เป้าหมาย” ของการรวมตัวของเหล่าผู้ที่เชื่อทั้งในบ้าน และในพระวิหารของพระเจ้า?
Q2 คุณจะมีส่วนทำให้ “เป้าหมาย” ของคริสตจักรพระคุณที่ว่า “เป็นดั่งประภาคาร” สำเร็จในชีวิตของคุณ และพี่น้องในคริสตจักรพระคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   สดุดี 72-73   โรม 9:1-15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *