วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม ยากอบ 2:1 “อย่าลำเอียง”

ก่อนพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้า
ด้วยเหตุที่ท่านมีความเชื่อในองค์พระเยซูคริสตเจ้าของเรา
องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งพระสิรินั้น จงอย่าลำเอียง

Q1 อะไรคือเหตุผลที่คริสเตียนไม่ควรดำเนิน “ชีวิตที่ลำเอียง”?
Q2 ลองสำรวจชีวิตของคุณว่า คุณดำเนิน “ชีวิตที่ลำเอียง” กับใครบ้าง – คนในครอบครัว เพื่อนที่โรงเรียน เพื่อนร่วมงาน พี่น้องในคริสตจักร? อธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือคุณในเรื่องนี้

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   สดุดี 81-83   โรม 11:19-36

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *