วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม ลูกา 18:27 “ทำไม่ได้?”

แต่พระองค์ตรัสว่า “สิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้ พระเจ้าทรงกระทำได้”

Q1 พระคัมภีร์ข้อนี้ ช่วยชี้ให้เห็นถึง “ความจำกัด” ของมนุษย์ และ “ความไม่จำกัด” ของพระเจ้าอย่างไร?
Q2 อะไรคือสิ่งที่คุณคิดว่า “ทำไม่ได้” ในชีวิตของคุณ และพระเจ้าจะทรงเปลี่ยนสิ่งนั้น ให้เป็น “สิ่งที่ทำได้” ได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   สดุดี 100-102   1 โครินธ์ 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *