วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม ยอห์น 20:27 “สัมผัส”

แล้วพระองค์ตรัสกับโธมัสว่า
“จงยื่นนิ้วมาที่นี่และดูมือของเรา จงยื่นมือออกคลำที่สีข้างของเรา
อย่าขาดความเชื่อเลย จงเชื่อเถิด”

Q1 การได้ “สัมผัส” ที่มือ และสีข้างของพระเยซูคริสต์ ช่วยทำให้โธมัสมี “ความเชื่อ” ได้อย่างไร?
Q2 อะไรคือ สาเหตุที่ทำให้คุณ “ไม่ได้สัมผัส” กับพระองค์ในทุกๆ วัน? ถึงเวลาหรือยังที่คุณจะกลับมา “สัมผัส” พระองค์ผ่าน การอธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์ในทุกๆ วัน

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   สดุดี 103-104   1 โครินธ์ 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *