วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 1 โครินธ์ 11:1 “ตามอย่างพระเยซูคริสต์”

ท่านทั้งหลายก็จงปฏิบัติตามอย่างข้าพเจ้า
เหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าปฏิบัติตามอย่างพระคริสต์

Q1 ลองสำรวจดูชีวิตของคุณว่า คุณต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตด้านใดบ้างให้เป็น “ตามอย่างพระเยซูคริสต์” ?
Q2 ใครคือ คนที่จะได้รับผลประโยชน์/ผลกระทบจากชีวิตของคุณที่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิต “ตามอย่างพระเยซูคริสต์”?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   สดุดี 123-125   1 โครินธ์ 10:1-18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *