วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 1 เปโตร 4:3-4 “เป็นที่ประหลาดใจ”

จงให้เวลาที่ผ่านไปแล้วนั้น เพียงพอสำหรับการกระทำสิ่งที่คนต่างชาติชอบกระทำ
คือประพฤติตัวตามราคะตัณหา ตามใจปรารถนาอันชั่ว เมาเหล้าองุ่น
เลี้ยงกันอย่างถึงใจ กินเหล้าวุ่นวายกัน และการไหว้รูปเคารพซึ่งผิดธรรม
เขาประหลาดใจที่บัดนี้ท่านทั้งหลายไม่ได้ประพฤติชั่วเหมือนอย่างเขา
และเขาก็กล่าวร้ายท่าน

Q1 การดำเนินชีวิตของคุณ “เป็นที่ประหลาดใจ” ของคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า เพราะคุณทำใน “สิ่งที่แตกต่าง” จากพวกเขา หรือ ได้ทำใน “สิ่งที่เหมือนพวกเขา”?
Q2 อธิษฐานขอสติปัญญา และกำลังจากพระเจ้าที่คุณจะมี “ชีวิตที่แตกต่าง” จากคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า และให้คุณอยู่ห่างไกลจากการทดลอง

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี สดุดี 126-128   1 โครินธ์ 10:19-33

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *