วันอังคารที่ 30 สิงหาคม ฮีบรู 10:36 “ความอดทน”

ท่านทั้งหลายจำเป็นต้องมีความอดทน
เพื่อว่าท่านจะได้สามารถกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้
แล้วท่านจะได้รับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้นั้น

Q1 “ความอดทน” จะช่วยให้คุณดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้า และได้รับผลลัพธ์ที่ดีได้อย่างไร?
Q2 ลองทบทวนดูชีวิตของคุณว่า “คุณขาดความอดทน” ในเรื่องใดบ้าง? อธิษฐานของกำลัง และ สติปัญญาจากพระเจ้าที่จะช่วยเหลือคุณที่จะมีความอดทนมากขึ้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   สดุดี 129-131   1 โครินธ์ 11:1-16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *