วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน กาลาเทีย 5:22-23 ผลของพระวิญญาณ

ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข
ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม
การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย

Q1 มีผลของพระวิญาณใดบ้างที่ปรากฏ “อย่างเด่นชัด” ในชีวิตของคุณ?
Q2 มีผลของพระวิญญาณใดบ้างที่คุณ “ยังขาดอยู่” ทำอย่างไรที่คุณจะมีผลของพระวิญญาณนั้นๆ เพิ่มมากขึ้น?
ปล. “ผล” ตามความหมายเดิม เป็นเอกพจน์ คล้ายกับส้มที่เป็นผลเดียว แต่ภายในประกอบด้วยกลีบเล็กๆ ภายใน นั้นหมายความว่า ผลของพระวิญญาณทั้ง 9 อย่างนี้มีอยู่ในชีวิตของผู้ที่เชื่อทุกคน

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี สุภาษิต 22-24   2 โครินธ์ 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *