วันศุกร์ที่ 16 กันยายน มัทธิว 6:26 “นกในอากาศ”

จงดูนกในอากาศ มันมิได้หว่าน มิได้เกี่ยว มิได้ส่ำสมไว้ในยุ้งฉาง
แต่พระบิดาของท่านทั้งหลาย
ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงนกไว้ ท่านทั้งหลายมิประเสริฐกว่านกหรือ

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ช่วยให้คุณเห็นถึง “ความห่วงใย” ของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของผู้ที่เชื่อและไว้วางใจอย่างไร?
Q2 ถ้าเวลานี้คุณมีเรื่องที่กังวลใจอยู่ หาเวลาที่จะออกไปเดินดูนกในอากาศ คิดถึงพระคัมภีร์ข้อนี้ อธิษฐานและมอบสิ่งที่คุณกังวลไว้กับพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี     สุภาษิต 25-26    2 โครินธ์ 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *