วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน สดุดี 51:17 “สำนึกผิด”

เครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงรับได้คือจิตใจที่ชอกช้ำ
จิตใจที่สำนึกผิดและชอกช้ำนั้น ข้าแต่พระเจ้า พระองค์มิได้ทรงดูถูก

Q1 พระเจ้าทรงตอบสนองต่อบุคคลที่ “สำนึกผิด” อย่างไร?
Q2 พระคัมภีร์ตอนนี้ช่วยให้คุณมี “ใจกล้า” ที่จะเข้าหาพระเจ้ามากขึ้นอย่างไร? (โดยเฉพาะในเวลาที่คุณกระทำสิ่งที่ผิดพลาด กระทำความผิดความบาป)

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี อิสยาห์ 7-8  เอเฟซัส 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *