วันศุกร์ที่ 30 กันยายน สดุดี 103:5 “พันธสัญญา”

ผู้ทรงให้ท่านอิ่มด้วยของดี ตลอดชีวิตของท่าน
วัยหนุ่มของท่านจึงกลับคืนมาใหม่อย่างวัยนกอินทรี

Q1 พระเจ้าทรงให้ “พันธสัญญา” ต่อคนที่ติดตามพระองค์ “ตลอดชีวิตของเขา” อย่างไร?
Q2 คุณจะนำ “พันธสัญญาของพระเจ้า” ในพระคัมภีร์ข้อนี้ไปใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี อิสยาห์ 9-10  เอเฟซัส 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *