วันพุธที่ 5 ตุลาคม เฉลยธรรมบัญญัติ 33:27 “ศัตรู”

พระเจ้าผู้ดำรงเป็นนิตย์เป็นที่อาศัยของท่าน และพระกรนิรันดร์รับรองท่านอยู่
พระองค์ทรงผลักศัตรูให้ออกไปพ้นหน้าท่าน และตรัสว่า ทำลายเสียเถอะ

Q1 พระเจ้าทรง “มีส่วนร่วม” กับชนชาติอิสราเอล เมื่อพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับ “ศัตรู” (ปัญหา /ความทุกข์ /ความยากลำบาก / การข่มเหง / การต่อต้าน/ การถูกทำร้าย /ความเจ็บปวด ฯลฯ) อย่างไร?
Q2 ถ้าคุณกำลังเผชิญหน้ากับ “ศัตรู” อยู่ (ปัญหา /ความทุกข์ /ความยากลำบาก / การข่มเหง / การต่อต้าน/ การถูกทำร้าย /ความเจ็บปวด ฯลฯ) อ่านพระคัมภีร์ข้อนี้อีกครั้งช้าๆ และอธิษฐานมอบสิ่งเหล่านั้นไว้กับพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี อิสยาห์ 23-25 ฟีลิปปี 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *