วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2 เธสะโลนิกา 3:7-8 “คนเกียจคร้าน”

เพราะว่าตัวท่านเองก็รู้อยู่ว่า ท่านควรจะเอาอย่างเรา
เรามิได้เกียจคร้านเลยเมื่อเราอยู่ในหมู่พวกท่าน
และเรามิได้รับอาหารจากมือผู้ใดเป็นของกำนัล
แต่เราได้ทำการหนักด้วยความพากเพียรทั้งกลางวันและกลางคืน
เพื่อจะไม่เป็นภาระแก่คนหนึ่งคนใดในพวกท่าน

Q1 ทำไมเราที่เป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้า/เป็นคริสเตียน จึงไม่ควรจะเป็น “คนเกียจคร้าน”?
Q2 คุณจะเลียนแบบจากชีวิตของเปาโลอย่างไร เพื่อคุณจะห่างไกลจากการเป็น “คนเกียจคร้าน”?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี อิสยาห์ 26-27     ฟีลิปปี  2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *