วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม อิสยาห์ 30:21 “ไม่ได้ยิน”

และเมื่อเจ้าหันไปทางขวา หรือหันไปทางซ้าย
หูของเจ้าจะได้ยินวจนะข้างหลังเจ้า ว่า “นี่เป็นหนทาง จงเดินในทางนี้”

Q1 อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เรา “ไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้า” ทั้งๆ ที่พระเจ้าทรงตรัสกับเราเสมอในทุกๆ วัน?
Q2 ถ้าพระเจ้าทรงตรัสกับคุณว่า “นี่เป็นหนทาง จงเดินในทางนี้” พระองค์กำลังจะบอกอะไรกับคุณ?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี อิสยาห์ 28-29  ฟีลิปปี  3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *