วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม กิจการ 17:11 “ทัศนคติ”

ยิวชาวเมืองนั้นมีจิตใจสูงกว่าชาวเมืองเธสะโลนิกา ด้วยเขามีใจเลื่อมใสรับพระวจนะของพระเจ้า
และค้นดูพระคัมภีร์ทุกวัน หวังจะรู้ว่าข้อความเหล่านั้นจะจริงดังกล่าวหรือไม่

Q1 เปาโลให้เหตุผลอะไรในการกล่าวชมเชยว่า คนยิวที่เมืองเบโรอามี “จิตใจที่สูงกว่า” (ทัศนคติ) จิตใจของคนยิวที่เมืองเธสะโลนิกา?
Q2 คุณจะนำ “ทัศนคติ” ของคนยิวที่เมืองเบโรอา มาพัฒนาชีวิตฝ่ายวิญญาณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี อิสยาห์ 32-33  โคโลสี 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *