วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2 โครินธ์ 5:17 “สิ่งใหม่ & สิ่งเก่า”

เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว
สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น

Q1 พระคัมภีร์ข้อนี้ช่วยให้เราเห็นถึง “กระบวนการเติบโตในความเชื่อ” ของผู้ที่เชื่อในพระเจ้าอย่างไร?
Q2 ทบทวนชีวิตของคุณว่า มี “สิ่งใหม่” อะไรบ้างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ และมี “สิ่งเก่า”อะไรบ้างที่คุณปรารถนาจะได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า อธิษฐานขอบพระคุณและทูลขอสิ่งเหล่านั้นกับพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี อิสยาห์ 34-36 โคโลสี 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *