วันพุธที่ 19 ตุลาคม โรม 8:16-17 “การเป็นบุตรของพระเจ้า”

พระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับวิญญาณจิตของเราทั้งหลายว่า
เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้า และถ้าเราทั้งหลายเป็นบุตรแล้ว เราก็เป็นทายาท
คือเป็นทายาทของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์
เมื่อเราทั้งหลายทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์นั้น
ก็เพื่อเราทั้งหลายจะได้ศักดิ์ศรีด้วยกันกับพระองค์ด้วย

Q1 “การเป็นบุตรของพระเจ้า” มีความหมาย และมีความพิเศษอย่างไร?
Q2 “การเป็นบุตรของพระเจ้า” ทำให้คุณมีมุมมองในการดำเนินชีวิตแตกต่างจากคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี  อิสยาห์ 56-58      2 เธสะโลนิกา 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *