สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2016

สูจิบัตร 16 ตุลาคม 2016

國語部程序表二〇一六年十月十六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 16 ตุลาคม ค.ศ. 2016  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณอภิทาน
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณฑิฆัมพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณรพีพรรณ
ทีมต้อนรับ : คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณขวัญเนตร คุณภัทรพร เชิญชวนนมัสการ : “สุภาษิต 3:5-6
นมัสการด้วยเพลงสั้น : นำข้าใกล้พระองค์ เติมให้เต็มล้น พระเจ้าดีต่อฉัน รักวิเศษ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “กิจการ 5:12-42” คุณฑิฆัมพร
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณรพีพรรณ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระเจ้าทรงเลี้ยงดู”
เทศนา : คิดไม่ถึง “กิจการ 5:12-42” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “สรรเสริญแด่พระเจ้า”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *