วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม ฮีบรู 11:6 “ความเชื่อ”

แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลย
เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้น ต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่
และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์

Q1 ทำไม “ความเชื่อ” จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตคริสเตียน?
Q2 การเชื่อว่า “พระเจ้าทรงดำรงพระชนม์อยู่” ส่งผลอย่างไรต่อความเชื่อและชีวิตของคุณ?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี เยเรมีย์ 22-23     ทิตัส 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *