วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน อิสยาห์ 55:8-9 “ความคิดของพระเจ้า”

เพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้า
ทั้งทางของเจ้าไม่เป็นวิถีของเรา
” พระเจ้าตรัสดังนี้
“เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใด วิถีของเราสูงกว่าทางของเจ้า
และความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้น”

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ช่วยให้คุณมี “ความไว้วางใจ” ใน “ความคิดของพระเจ้า” ที่ผ่านมาทางพระคัมภีร์อย่างไร?
Q2 คุณจะมี “ความคิดเหมือนพระเจ้า” (ใช้พระวจนะของพระเจ้า) และนำมาใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินชีวิตอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี เอเสเคียล 22-23 1 เปโตร 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *