วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน อิสยาห์ 43:18-19 “สิ่งที่ล่วงไปแล้ว & สิ่งใหม่”

ตรัสดังนี้ว่า “อย่าจดจำสิ่งล่วงแล้วนั้น อย่าพิเคราะห์สิ่งเก่าก่อน
ดูเถิด เรากำลังกระทำสิ่งใหม่ งอกขึ้นมาแล้ว เจ้าไม่เห็นหรือ
เราจะทำทางในถิ่นทุรกันดาร และแม่น้ำในที่แห้งแล้ง

Q1 อะไรคือเหตุผลที่ผู้เขียนสดุดีบทนี้ ไม่อยากให้เราจดจำ “สิ่งที่ล่วงไปแล้ว” (อดีต) แต่ให้มองไปยัง “สิ่งใหม่” (อนาคต) ที่อยู่ข้างหน้า?
Q2 อะไรคือ “สิ่งใหม่” ที่พระเจ้ากำลังทำให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี เอเสเคียล 24-26 1 เปโตร 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *